Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Polityka cookies
AKCEPTUJĘ

Cofnij

Polityka prywatności


Biura Turystyki DZtour


(obowiązuje od 25 maja 2018)


I
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI


Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad korzystania z naszego serwisu www.dztour.pl, zwany dalej „Serwisem”. Celem Polityki Prywatności naszego Serwisu jest należyte informowanie Pani/Pana o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

 

II

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem naszego Serwisu jest Zbigniew Domian wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Turystyki Dztour Zbigniew Domian, adres wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Piłsudskiego 9/14, 85-793 Bydgoszcz, NIP: 5541266976, REGON: 091452872, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@dztour.pl, zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą.

 

III

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 

1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zgłoszeń i zapytań składanych za pośrednictwem Serwisu, zawarcia umów o świadczenie usług turystycznych i marketingu bezpośredniego dotyczącego usług turystycznych, realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo), stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy.

2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, po wyrażeniu odrębnej zgody, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zgłoszenia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych.

4. Dane osobowe konieczne do zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do jej realizacji, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem,

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

IV

UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM

 

Pani/Pana dane możemy przekazywać innym podmiotom m.in. w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (np. do zewnętrznej księgowości), celem realizacji zawartej z Panią/Panem umowy (np. w przypadku konieczności dostarczenia korespondencji dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub firmom kurierskim wyłącznie w celu jej dostarczenia), itp.

Zgodnie z powyższym Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione:

a) naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Pani/Pana dane osobowe są ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki;

b) podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane na naszą rzecz – np. nasi podwykonawcy, firmy ubezpieczeniowe, operatorzy promowi, podmioty świadczące usługi noclegowe itp.

c) organom publicznym jak Policja, izba celna, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, itp.

 

V

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 

1. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do Pani/Pana danych, w tym uzyskania kopii danych,

b) prawo żądania sprostowania danych,

c) prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

d) prawo do przenoszenia danych,

e) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, f) prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

2. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

facebook

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 9/14

85-793 Bydgoszcz

Polska

biuro@dztour.pl, dztour@wp.pl

+48 602636672

Biuro Turystyki DZtour

© 2023. Biuro Turystyki DZtour. Wszystkie prawa zastrzeżone.